REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM DAWNEJ MUZYKI SAKRALNEJ „LEKCJE SŁUCHANIA”

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki organizacji studium dawnej muzyki liturgicznej pod współną nazwą „Lekcje słuchania”, zwanych dalej „Studium”, prowadzonych przez Fundację inCanto, z siedzibą w Krakowie przy placu Gen. Sikorskiego 3/4, zwaną dalej „Organizatorem”.

§1

ORGANIZACJA STUDIUM – WARUNKI REALIZACJI

 1. Organizator zapewnia odpowiednią, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, składającą się ze spacjalistów i autorytetów w danej dziedzinie.
 2. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów i seminariów, z wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych.
 3. Studium odbywa się w siedzibie Organizatora (pl. Gen. Sikorskiego 3/4 w Krakowie) lub innym wyznaczonym miejscu. Terminy zjazdów podane zostały do informacji Uczestników na stronie internetowej www.lekcjesluchania.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zjazdów, jednak z wyprzedzeniem nie mniejszym niż dwa tygodnie przed danym spotkaniem.

§2
ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKÓW STUDIUM

 1. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych Studium.
 2. Uczestnik podpisując imienną listę obecności, potwierdza pobranie materiałów szkoleniowych oraz znajomość Regulaminu Studium.
 3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kontynuowania Studium bez obowiązku podawania przyczyn. Rezygnacja nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu opłaty za Studium przez Organizatora.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Studium oraz niezwłocznego poinformowania o rezygnacji z kontynuowania Studium.
 5. Uczestnik powinien szanować prawa i obyczaje panujące na Studium oraz szanować mienie Organizatora.
 6. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP.
 7. Wszelkie zdarzenia losowe, niedyspozycje zdrowotne, wypadki oraz zagrożenia bezpieczeństwa zaistniałe podczas przebiegu Studium należy niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osób nie przestrzegających Regulaminu.

§3
ZASADY UCZESTNICTWA / REZERWACJA MIEJSC

 1. Rejestracja uczestników odbywa się drogą elektroniczną, poprzez formularz zamieszczony na stronie Organizatora, pod adresem www lekcjesluchania.pl.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Studium jest uiszczenie opłaty w pełnej wysokości..
 3. Studium jest organizowane dla ograniczonej liczby uczestników – decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.
 4. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego stanowi wstępną rezerwację miejsca. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa następuje po dokonaniu wpłaty w terminie do 5 dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia. Brak wpłaty w terminie skutkuje anulowaniem zgłoszenia.
 5. W przypadku zapełnienia listy Uczestników Studium, osoby chętne do wzięcia udziału mogą zapisać się na listę rezerwową, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.lekcjesluchania.pl. W przypadku zwolnienia się miejsca, osoby z listy rezerwowej będą niezwłocznie informowane o możliwości zapisu.

§4
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W STUDIUM

 1. Rezygnację z uczestnictwa w Studium należy zgłosić Organizatorowi drogą elektroniczną na adres: poczta@fundacjaincanto.pl.
 2. W przypadku odwołania Studium z winy Organizatora Uczestnikom zostanie zwrócona:
       1. pełna kwota, w przypadku odwołania do dnia 21 października 2023 roku,
       2. w przypadku odwołania w późniejszym terminie, kwota proporcjonalna przypadająca na odwołane zajęcia.
 3. W przypadku rezygnacji ze Studium z powodów niezależnych od Organizatora Uczestnik:
       1. otrzyma pełny zwrot opłaty, pod warunkiem przesłania rezygnacji do dnia 21 września 2023 roku,
       2. nie otrzyma zwrotu środków, w przypadku rezygnacji późniejszej niż termin podany w punkcje §5 3 a).
 4. Uczestnik, który zrezygnuje z Studium może wyznaczyć inną osobę na swoje miejsce, po wcześniejszym uzgodnieniu tej zamiany z Organizatorem. Uczestnik nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

§5
WYTYCZNE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA STUDIUM

 1. Cena Studium, szczegółowe dane dotyczące formy dokonania płatności opublikowane są na stronie internetowej www.lekcjesluchania.pl. Zostaną również przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Cena Studium obejmuje:
       1. koszt szkolenia,
       2. komplet materiałów dydaktycznych,
       3. poczęstunek podczas przerw kawowych.
 3. Cena Studium nie obejmuje: kosztów zakwaterowania, posiłków, dojazdu.
 4. Opłatę za uczestnictwo należy uiścić przelewem na konto nr: 68 1870 1045 2078 1071 5102 0001, w tytule wpisując „[Imię i Nazwisko] – Lekcje słuchania”.
 5. Jeśli Uczestnik chciałby otrzymać fakturę prosimy o przesłanie prośby na adres poczta@fundacjaincanto.pl wraz z pełnymi danymi kontrahenta. Organizator jest zwolniony z opłacania podatku VAT.

§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przesłany przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Studium. Uczestnik wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda w postaci akceptacji regulaminu (przy wysłaniu zgłoszenia).
 3. Odbiorcą danych osobowych może być wyłącznie Organizator.
 4. Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
 5. Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny, tj. do czasu wykonania umowy, do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Data publikacji regulaminu: 10 lipca 2023