Statut Fundacji inCanto

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja inCanto, zwana dalej: Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A Numer: 6497/2017 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. 1984 Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§2

 1. Fundacja używa nazwy „Fundacja inCanto”
 2. Fundacja może używać pieczęci z nazwą, jak również innych znaków identyfikacji graficznej.

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§5

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§7

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury.

§8

Celami Fundacji są:

 1. Samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez rozwój i promocję muzyki liturgicznej oraz teologii, historii i duchowości liturgii,
 2. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. Działalność charytatywna i pomoc społeczna.

§9

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Wspieranie autorów i wykonawców m. in. sztuki religijnej,
 2. Wspieranie rozwoju środowisk, w których działają autorzy i wykonawcy m. in. sztuki religijnej,
 3. Promocję środowisk twórczych oraz wyników ich pracy,
 4. Organizowanie spotkań, warsztatów, koncertów, wystaw, sesji naukowych oraz innych odpowiednich imprez,
 5. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji.

§10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. W momencie zawiązania Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Decyzję o podjęciu i zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji.

§11

 1. W razie podjęcia uchwały o rozpoczęciu przez Fundację prowadzenia działalności gospodarczej, będzie ona realizowana w następujących obszarach:
  1. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);
  2. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
  3. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
  4. Działalność wydawnicza (PKD 58);
  5. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2);
  6. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
  7. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
  8. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z.).
 2. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne, względnie uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego, z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. Jednostki organizacyjne Fundacji muszą podlegać Zarządowi,
  2. Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje Zarząd,
 3. Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących nimi określa Zarząd lub regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd.
 

II. Organy Fundacji

§12

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji,
  2. Rada Programowa,
  3. Rada Nadzorcza.
 2. Członkowie organów Fundacji wykonują swoje obowiązki honorowo, co oznacza, że nie pobierają wynagrodzenia z tytułu tej działalności, chyba że Zarząd w drodze uchwały postanowi odmiennie. Członkowie organów mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych ze swoją pracą na rzecz Fundacji.

§13

 1. Zarząd składa się z 1 do 4 osób, w skład Zarządu wchodzą:
  1. Prezes Fundacji,
  2. Dyrektor Zarządzający,
  3. Członkowie Zarządu.
 2. Funkcję Przewodniczącego Zarządu sprawuje Prezes Fundacji, pełniący jednocześnie funkcję dyrektora artystycznego.
 3. Podczas głosowania na forum Zarządu, w razie równowagi głosów, przeważa głos Prezesa Fundacji.
 4. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Fundacji oraz Dyrektor Zarządzający jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
 5. Na mocy pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Fundacji, do jednoosobowego reprezentowania Fundacji uprawniony jest również Dyrektor Zarządzający.
 6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 7. Zarząd uprawniony jest do działania we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Fundacji.
 8. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest łączenie funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady Programowej.
 9. W skład pierwszego Zarządu wchodzi również Fundator, jako Dyrektor Zarządzający Fundacji.
 10. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą:
  1. Śmierci,
  2. Rezygnacji,
 11. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator.
 12. W razie zaistnienia braku w składzie Zarządu, jest on uzupełniany na zasadzie dokooptowania przez członków Zarządu.

§14

 1. Prezes Fundacji odpowiada w szczególności za:
  1. Reprezentowanie Fundacji i kierowanie jej działalnością,
  2. Kierowanie pracami Zarządu,
  3. Przygotowywanie uchwał Zarządu.
 2. Dyrektor Zarządzający odpowiada w szczególności za:
  1. Kierowanie obsługą administracyjno-biurową Fundacji,
  2. Kierowanie projektami realizowanymi przez Fundację,
  3. Przygotowywanie sprawozdań oraz rozliczeń.

§15

 1. Szczegółowy podział zadań pomiędzy członków Zarządu może określać regulamin ustalony przez Zarząd w drodze uchwały.
 2. W przypadku zatrudnienia przez Fundację pracowników, obowiązki kierownika zakładu pracy wykonuje Prezes Fundacji.

§16

Zarząd sporządza sprawozdania merytoryczne oraz finansowe i przedstawia je Radzie Nadzorczej.

§17

 1. Rada Programowa składa się z od 5 do 20 członków.
 2. W skład Rady Programowej wchodzi Fundator, Prezes Fundacji oraz członkowie powołani przez Zarząd w drodze uchwały.
 3. Dopuszczalne jest łączenie funkcji członka Rady Programowa z funkcją członka Zarządu, albo z funkcją członka Rady Nadzorczej.
 4. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa z chwilą śmierci, a dodatkowo w odniesieniu do innych niż Fundator członków – wygasa z chwilą:
  1. Rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Zarządu,
  2. Odwołania przez Zarząd.

§18

 1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeby
 2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Prezes Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, na wniosek 1/3 członków Rady. Posiedzenie Rady Programowej może zwołać również Fundator.

§19

 1. Rada Programowa wyraża stanowisko w formie uchwał.
 2. Uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej z zastrzeżeniem ust. 3. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Fundacji.
 3. Odwołanie członka Rady Programowej należy do kompetencji Zarządu.
 4. Pracami Rady Programowej kieruje jej Prezes Fundacji.
 5. Członkowie Rady Programowej pełnią swe funkcje społecznie.

§20

Rada Programowa jest organem doradczym Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:

 1. Proponowanie kierunków i metod działania Fundacji,
 2. Proponowanie programu działalności,
 3. Proponowanie zmian Statutu i opiniowanie projektów zmian Statutu,
 4. Wydawanie opinii na wniosek Zarządu Fundacji.

§21

 1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały ustanowić regulamin pracy.

§22

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 -5 członków.
 2. Radę Nadzorczą powołuje Zarząd Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Pierwszy skład Rady Nadzorczej powołuje fundator.
 4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej:
  1. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
  3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.
 6. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa z chwilą:
  1. Śmierci,
  2. Rezygnacji,
  3. Odwołania przez Zarząd.

§23

 1. Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Fundacji, do jej kompetencji należy:
  1. Przeprowadzanie kontroli działalności statutowej Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,
  2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli,
  3. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo kontrolowania wszystkich dokumentów Fundacji oraz żądania wyjaśnień od wszystkich członków Fundacji w zakresie przeprowadzanych kontroli.
 

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§24

 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, a także prawa i rzeczy nabyte przez Fundację.
 2. Kapitał założycielski wynosi 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).
 3. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej, dochody z jej prowadzenia przeznaczone będą na cele statutowe Fundacji.

§25

Dochodami Fundacji są:

 1. Dochody z ofiarności publicznej, darowizny, dotacje, spadki, zapisy, subwencje itp.,
 2. Dochody z praw, środków pieniężnych, majątku ruchomego i nieruchomego
 3. Dochody z działalności gospodarczej, jeżeli taka jest prowadzona przez Fundację.

§26

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

§27

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.    

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

 1. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd. Likwidatorami Fundacji w razie braku odmiennych decyzji Zarządu są członkowie Zarządu Fundacji.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji winien być przeznaczony na wsparcie celów zbieżnych z celami Fundacji.
 3. Zmiana Statutu następuje na mocy uchwały Zarządu.