REGULAMINprzekazywania darowizn na rzecz „Fundacji inCanto” w ramach serwisu internetowego www.fundacjaincanto.pl

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

    1. „Administratorze” – należy przez to rozumieć – zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO – Fundację;
    2. „Danych osobowych” – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
    3. „Darowizna” – należy przez to rozumieć przekazywane jednorazowo lub cyklicznie przez Użytkowników na rzecz Fundacji na podstawie umowy darowizny w rozumieniu Kc środki pieniężne w walucie polskiej (PLN), przeznaczane wyłącznie na działania statutowe Fundacji;
    4. „Formularz” – należy przez to rozumieć formularz kontaktowy, którego uzupełnienie przez Użytkownika jest niezbędne do dokonania Darowizny;
    5. „Fundacja” – należy przez to rozumieć fundację pod nazwą „Fundacja inCanto” z siedzibą w Krakowie, przy Placu Generała Sikorskiego 3/4, 31-115 Kraków, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000706403, której dokumenty rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6762540382, REGON: 368861524, adres e-mail: poczta@fundacjaincanto.pl; usługodawca w rozumieniu Uśude;
    6. „Kc” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.);
    7. „Operator” – należy przez to rozumieć pośrednika usług finansowych pod nazwą PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000347935), będącego właścicielem systemu płatności Przelewy24, który umożliwia dokonanie Darowizn;
    8. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający zasady przekazywania darowizn na rzecz Fundacji za pośrednictwem Serwisu, dostępny pod adresem https://fundacjaincanto.pl;
    9. „RODO” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
    10. „Serwisie” – należy przez to rozumieć serwis internetowy Fundacji inCanto, dostępny pod adresem: https://fundacjaincanto.pl, którego właścicielem jest Fundacja;
    11. „Użytkowniku” – należy przez to rozumieć każdą pełnoletnią osobę fizyczną odwiedzającą Serwis, w szczególności każdą osobę fizyczną korzystającą z usług udostępnionych w Serwisie; usługobiorca w rozumieniu Uśude;
    12. „Uśude” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

§ 2
FORMULARZ

    1. Formularz dostępny jest pod adresem: https://fundacjaincanto.pl/wesprzyj/.
    2. Dane Użytkownika wprowadzone do Formularza obejmują: imię i adres e-mail, wysokość Darowizny, a także wskazanie jednorazowego lub cyklicznego charakteru Darowizny.

§ 3
DAROWIZNA

    1. Dokonanie Darowizny wypełnia przesłanki z art. 890 § 1 Kc, tj. Darowizna jest ważna i skuteczna niezależnie od formy prawnej oświadczenia złożonego przez Użytkownika w zakresie Darowizny.
    2. Darowizny są przekazywane w ramach korzystania przez Użytkowników z aplikacji Operatora udostępnionej w Serwisie po uzupełnieniu Formularza. Regulamin Operatora, zawierający szczegóły płatności, dostępny jest na stronie internetowej Przelewy24, pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.
    3. Użytkownik może wpłacić tytułem Darowizny kwotę w wysokości dowolnej lub sugerowanej w Formularzu.
    4. Aplikacja Operatora umożliwia dokonanie Darowizny za pomocą:
         1. przelewu elektronicznego;
         2. karty płatniczej;
         3. płatności mobilnej BLIK;
         4. szybkiego transferu;
         5. portmonetki elektronicznej;
         6. PayPal;
         7. przelewu tradycyjnego.
    5. Darowizna cykliczna jest automatycznie przedłużana na koniec każdego z okresów, na który została ustanowiona oraz może być odwołana przez Użytkownika w każdym momencie poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w banku Użytkownika lub, w przypadku płatności cyklicznej z karty, u Administratora poprzez email na adres: poczta@fundacjaincanto.pl.

§ 4
REKLAMACJE

    1. Wszelkie reklamacje związane z dokonaniem Darowizn, Użytkownicy powinni kierować bezpośrednio do Operatora.
    2. Szczegóły dotyczące składania reklamacji związanych z dokonaniem Darowizn dostępne są pod adresem https://www.przelewy24.pl/reklamacje.

§ 5
POLITYKA PRYWATNOŚCI

    1. Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.
    2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
         1. dokonania czynności przed zawarciem umowy, za wyraźną zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą;
         2. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
         3. wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Uśude;
         4. marketingu bezpośredniego, za uprzednio wyrażoną zgodą;
         5. realizacji praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym dla celów podatkowych oraz rachunkowych;
         6. automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych 
na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenie końcowe Użytkowników.
    3. Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail poczta@fundacjaincanto.pl.
    4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
         1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą; zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu dokonania czynności przed zawarciem umowy z osobą, której dane osobowe dotyczą;
         2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba, której dane osobowe są przetwarzane, jest stroną;
         3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
         4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, w tym celów marketingu bezpośredniego.
    5. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres korespondencyjny.
    6. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do odpowiednich podmiotów oferujących usługi w systemie Software as a Service lub innych podobnych rozwiązań chmurowych. Nadto, przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do właściwego podmiotu:
         1. w celu wykonania przez administratora danych osobowych umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z osobą, której dane osobowe dotyczą;
         2. w celu obsługi teleinformatycznej;
         3. świadczącego doradztwo prawne.
    7. W zakresie korzystania z usług podmiotów oferujących usługi Software as a Service lub innych podobnych rozwiązań chmurowych może dojść do przekazania danych osobowych do państw trzecich. Wyżej wskazane podmioty zapewniają odpowiedni stopień ochrony, stosownie do treści art. 45 ust. 3 RODO.
    8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym na zasadach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
    9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji celów wskazanych w § 2, w tym do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane.
    10. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
    11. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
    12. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    13. Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem; nieprzekazanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy z Administratorem.
    14. Podanie danych osobowych w zakresie marketingu bezpośredniego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 jest dobrowolne.

§ 6
PLIKI COOKIES

    1. Administrator próbuje przy każdej wizycie Użytkownika w Serwisie zapisać pliki cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe w urządzeniach końcowych Użytkownika, które umożliwiają rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika i wyświetlenie strony zgodnie z preferencjami Użytkownika, zawierające zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, a także local storage. Są one wykorzystywane w celu dostosowania zawartości Serwisu według preferencji Użytkownika oraz jej optymalizacji.
    2. Administrator informuje, że stosuje następujące rodzaje plików cookies:
         1. sesyjne – są one umieszczone na czas korzystania z przeglądarki i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się z Serwisu;
         2. stałe – nie podlegają kasowaniu po zamknięciu przeglądarki, pozostają
w urządzeniu końcowym Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
    3. Wykorzystywane pliki cookies mają na celu:
         1. konfigurację stron internetowych;
         2. zapewnienie bezpieczeństwa;
         3. analizę ruchu Użytkowników w ramach Serwisu;
         4. dostarczenie Użytkownikom reklam.
    4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia domyślnego przechowywania plików cookies w każdym czasie za pomocą ustawień znajdujących się w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych.
    5. Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych może mieć negatywny wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
    6. Informacje o sposobach usunięcia plików cookies i local storage znajdują się w dokumentacji pomocy technicznej używanej przeglądarki.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17 kwietnia 2023 roku.
    2. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu.
    3. Użytkownik jest informowany o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu poprzez przesłanie zmienionego Regulaminu w postaci pliku PDF z wyszczególnieniem zmian w treści Regulaminu.
    4. Użytkownik ma prawo do odmowy akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Fundacji, wskazany w § 1 pkt. 5. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.