Regulamin Saloniku inCanto

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Fundacja inCanto, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kujawskiej 3A/2, 30-042, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000706403, NIP: 6762540382, REGON 368861524 udostępnia salę mieszczącą się w jej siedzibie i oświadcza, że jest do tego upoważniona na podstawie umowy zawartej z właścicielami nieruchomości.
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z sali stanowiącej przedmiot najmu krótkoterminowego.
 3. Regulamin udostępniony jest nieprzerwanie na stronie internetowej formularza wynajmu sali w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Fundacja inCanto z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kujawska 3A/2, 30-042 Kraków, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000706403, NIP: 6762540382, REGON 368861524, adres poczty elektronicznej: poczta@fundacjaincanto.pl adres do korespondencji ul. Kujawska 3A/2, 30-042 Kraków, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w jej ramach sprzedaży usług.
 2. Formularz – formularz internetowy udostępniony przez Sprzedawcę i pozwalający Klientom na przesyłanie zapytań o dostępność lokalu, bezpośrednio zmierzające do zawarcia Umowy, dostępny w domenie internetowej: www.fundacjaincanto.pl/salonik-incanto. Formularza umożliwia podanie nazwy instytucji zainteresowanej wynajmem, dane kontaktowe, wskazanie terminu oraz celu spotkania.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin rezerwacji Saloniku inCanto.
 5. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 6. Umowa – umowa czasowego użyczenia części lokalu zajmowanego przez Fundację inCanto.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 3 Dane kontaktowe Sprzedawcy

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:
  a. Adres: ul. Kujawska 3A/2, 30-042 Kraków
  b. Adres e-mail: poczta@fundacjaincanto.pl
  c. Numer rachunku bankowego: 17 1140 2004 0000 3302 7727 9454
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie

§ 4 Informacje ogólne

 1. Klient będący osobą fizyczną może korzystać z Formularza pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Klient niebędący osobą fizyczną może korzystać z Formularza za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 2. Umowy zawierane poprzez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Formularza spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej w domenie www.fundacjaincanto.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. Wymagania techniczne podane są w § 5 Regulaminu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w Formularzu oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania z Formularza przez Klienta oraz wynikające z tego konsekwencje.
 6. Przesłanie zgłoszenia Formularzem nie oznacza Rezerwacji Saloniku inCanto. Szczegółowy opis procesu zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą został zawarty w § 6 i 7 Regulaminu
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się kwota za wskazaną liczbę godzin oraz zniżka wynikająca z zastosowanego rabatu, o której Klient jest informowany na stronie z Formularzem, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5 Wymagania techniczne

Do korzystania z Formularza niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w najaktualniejszych wersjach
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 6 Zasady wysyłania zapytań o możliwość Rezerwacji

 1. Klient ma możliwość wysyłania zapytań o możliwość Rezerwacji przez Formularz w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. W celu wysłania zapytania należy wypełnić wszystkie pola Formularza. Za poprawność podanych danych odpowiada Klient.
 3. Przesłanie zapytania o możliwość Rezerwacji stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Sprzedawcy. Po otrzymaniu zapytania Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu) i weryfikuje dostępność sali.
 4. Po otrzymaniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu Rezerwacji lub wskazuje pierwszy wolny termin udostępnienia sali. Potwierdzając Rezerwację Sprzedawca wysyła Klientowi rachunek za wynajem sali na adres poczty elektronicznej (e–mail) podany przy wypełnianiu Formularza. Za chwilę zawarcia Umowy uważa się moment potwierdzenia Rezerwacji przez Klienta, tj. wpłacenie wymaganej kwoty zaliczki.

§ 7 Wykonanie umowy

 1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje w momencie potwierdzenia Rejestracji przez Klienta, tj. wpłacenie wymaganej kwoty zaliczki.
 2. Klient zobowiązuje się do wpłaty zaliczki (tj. połowy kwoty za wynajem zgodnie z liczbą godzin podaną w zapytaniu) do 7 dni kalendarzowych przed terminem wynajmu.
 3. Zaliczka, a także pozostałe opłaty zostaną uregulowane przelewem na konto bankowe wskazane na dostarczonym przez Sprzedawcę rachunku.
 4. Umowa zostaje zrealizowana poprzez udostępnienie na potrzeby Klienta sali z pełnym wyposażeniem wymienionym na stronie internetowej: www.fundacjaincanto.pl/salonik-incanto w terminie wskazanym przez Klienta.
 5. Jako termin wskazany przez Klienta rozumie się całkowity czas potrzebny na realizację spotkania, a także jego przygotowanie i posprzątanie.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem że nie będzie to termin krótszy niż 7 dni kalendarzowych do wyznaczonego terminu Rezerwacji.
 2. W przypadku rezygnacji Klienta w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych do dnia Rezerwacji, Klient zobowiązany jest do opłacenia całej kwoty za udostępnienie sali.
 3. W przypadku rezygnacji Klienta w terminie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych do dnia Rezerwacji, Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą kwotę zaliczki oraz dostarczy drogą mailową korektę rachunku.
 4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej, drogą mailową na adres: poczta@fundacjaincanto.pl.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie podanym w § 8 pkt 3 Umowę uważa się za niezawartą. Zaliczkę wpłaconą Sprzedawca zwróci w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez Klienta odstąpienia od Umowy.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie podanym w § 8 pkt 2 Sprzedawca nie zwróci zaliczki, a Klient opłaci całkowitą kwotę wymaganą przy wynajmie.

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Formularza jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Formularza zbierane są w celu realizacji usługi, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 6. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§ 10 Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Formularza spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Formularza spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Formularza, o czym Sprzedawca w miarę możliwości powiadomi na swojej stronie internetowej. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in.
  a. do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  d. może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.01.2020 r.