Agnieszka Heszen

Wykształcenie:
2020 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
Habilitacja na podstawie monografii Polihymnia chrześcijańska. Poetyka i morfologia greckich hymnów III-V wieku, Kraków 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2003 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na podstawie rozprawy pt. Tragedia późnoantyczna Χριστὸς πάσχων i jej klasyczne źródła.
Obszar zainteresowań badawczych:
późnoantyczna literatura chrześcijańska i jej związki ze źródłami klasycznymi, poezja liturgiczna Bizancjum w jej aspekcie historyczno- i teoretycznoliterackim, duchowość bizantyńska, piśmiennictwo związane z rozwojem monastycyzmu i hezychazmu.

Autorka monografii naukowych oraz wielu artykułów poświęconych tragedii antycznej, hymnografii wczesnochrześcijańskiej, troparionom i kontakionom bizantyńskim. Tłumaczyła średniowieczną poezję łacińską, m.in. Carmina Burana i pieśni liturgiczne greckiej poetki Kasji.
Jest pracownikiem Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi zajęcia z literatury chrześcijańskiej i bizantyńskiej, języka starogreckiego oraz metryki antycznej; jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Zajmuje się działalnością popularyzatorską, występując z odczytami i wykładami, również na kanale Youtube, w ramach współpracy z Instytutem Andegavenum.